čtvrtek 1. října 2009

Instalace Debianu do VirtualBoxu pro SVN a Trac

Prostředí se bude používat jako server pro SVN a Trac.

Vytvoření virtuálního počítače a instalace Debianu
 1. Vytvořit standardní Virtual Machine (VM) pro Debian:
  • Jméno: SVNTrac
  • OS: Linux, Version: Debian
  • RAM: 256 MB
  • HDD: 500 GB data
  • CD-ROM: ISO image debian-503-i386-businesscard.iso (Official businesscard images for the "stable" release - i386 verze)
 2. Spustit VM a vybrat textovou instalaci: Install
 3. Hostname: svntrac, Domain: <nic>
 4. Partition disks:
  • Guided - use entire disk
  • Separate /home partition
 5. User: trac
 6. Software collections: Standard system
 7. Přihlásit se lokálně jako root:
  • Do /etc/apt/sources.list přidat:
   deb http//:ftp.cz.debian.org/debian unstable main
  • Vytvořit /etc/apt/apt.conf a vložit do něj (viz Jak udržovat smíšený systém):
   APT::Default-Release stable
  • Spustit:
   apt-get update
   apt-get upgrade
  • Instalace balíčků ze stabilního repositáře:
   apt-get install ssl-cert openssh-server libapache2-mod-python libapache2-mod-python-doc
  • Instalace balíčků ze nestabilního repositáře (chceme poslední dostupnou verzi):
   apt-get install -t unstable subversion subversion-tools trac python-setuptools libapache2-svn
  • Odhlásit se lokálně a příhlásit se vzdáleně přes SSH
Konfigurace Apache
 1. Nastavit správné ServerName v /etc/apache2/httpd.conf:
  ServerName moje.domena.cz
  Nenastavení správné domény vede později k obskurní chybě:
  svn: OPTIONS of 'https://svn.example.com/repos':
  SSL negotiation failed: SSL error code -1/1/336032856
 2. Povolit SSL:
  a2enmod ssl
 3. Povolit port 443 přidáním řádku do /etc/apache2/ports.conf:
  Listen 443
 4. Vygenerovat SSL certifikát (hostname svntrac):
 5. mkdir /etc/apache2/ssl
  make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
 6. Vytvořit virtuálního hosta:
  • cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
  • Upravit konfiguraci: vim /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
   NameVirtualHost *:443
   <virtualhost *:443="">
       ServerAdmin mail@mail.cz
       ErrorLog /var/log/apache2/error.log
       LogLevel warn
       CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
       SSLEngine on
       SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
       SSLProtocol all -SSLv2
       SSLCipherSuite HIGH
   </virtualhost>
   
 7. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  • Varování o jménu serveru jde zrušit přidáním ServerName svntrac do /etc/apache2/apache2.conf
  • Virtuální host už je povolený - pokud ne, povolit ho: a2ensite svntrac
 8. Vyzkoušet https://localhost/. Bude si stěžovat na neplatný certifikát, protože jsme si ho sami vytvořili. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  It works!
Konfgurace SVN
 1. Vytvořit adresář pro svn data: mkdir /home/svn
 2. Vytvořit repozitář pro projekty: svnadmin create /home/svn/projekty
 3. Upravit práva: 
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 4. Vytvořit soubor s hesly na basic authentification pro Apache:
  • htpasswd -c -m /etc/apache2/dav_svn.passwd cenovsky
  • Další uživatelé už bez -c: htpasswd -m /etc/apache2/dav_svn.passwd honza
 5. Povolit WebDAV v Apachi: vim /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
  <Location /svn>
    DAV svn
    SVNParentPath /home/svn
    AuthType Basic
    AuthName "Subversion Repository"
    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
    SSLRequireSSL
    Require valid-user
  </Location>
  
  V konfiguračním souboru je předdefinovaná varianta, kdy anonymní uživatelé mohou repozitář číst. Já to nechci, takže jsem <LimitExcept> zrušil a přidal SSLRequireSSL.
 6. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  Vyzkoušet: https://localhost/svn/projekty. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  projekty - Revision 0:/
 7. Naimportovat SVN repozitář (pokud už existoval): svnadmin load /home/svn/projekty <projekty.dump
Konfigurace Trac
 1. Trac je nainstalovaný v /usr/share/pyshared/trac
 2. Měl by být k dispozici adresář /home/trac. Pokud ne, tak vytvořit.
 3. Vytvořit prostředí pro projekty:
  • cd /home/trac
  • trac-admin projekty initenv
 4. Změnit vlastníka adresáře /home/trac: chown www-data:www-data -R /home/trac
 5. Vytvořit administrátora: trac-admin projekty permission add jmeno TRAC_ADMIN
 6. Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/projekty/conf/trac.ini
 7. Přidat do konfigurace Apache: vim /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
  <location /trac>
    SetHandler mod_python
    PythonInterpreter main_interpreter
    PythonHandler trac.web.modpython_frontend
    PythonOption TracEnvParentDir /home/trac
    PythonOption TracUriRoot /trac
    AuthType Basic
    AuthName "Projekty"
    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
    Require valid-user
    SSLRequireSSL
  <location>
  
 8. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
 9. Vyzkoušet https://localhost/trac/projekty - měla by se zobrazit hlavní stránka Tracu s přihlášeným uživatelem (na základě Basic autentikace).
Trac plugins

Pluginy jsou popsány v samostatném článku.

Ostatní

 • Přidat do cronu aktualizaci času pomocí ntpdate pool.ntp.org
 • Zakázat ssh pro roota: vim /etc/ssh/sshd_config
  PermitRootLogin no
  /etc/init.d/ssh restart
 • Zakázání uživatele: passwd trac -l
 • český formát datumu
  • dpkg-reconfigure locales - přidat cs_CZ.UTF-8 UTF-8
  • přidat do /etc/apache2/sites-enabled/svntrac, sekce <location /trac>
  • PythonOption TracLocale "cs_CZ.utf-8"

Žádné komentáře:

Okomentovat