sobota 30. června 2012

VirtualBox, Debian, Hg, Trac

Prostředí se bude používat jako server pro Mercurial a Trac.
Vytvoření virtuálního počítače a instalace Debianu
 1. Vytvořit standardní Virtual Machine (VM) pro Debian:
  • Jméno: HgTrac
  • OS: Linux, Version: Debian
  • RAM: 256 MB
  • HDD: 100 GB data
  • CD-ROM: CD1 ISO image - i386 verze
  • Network: Bridged Adapter
 2. Spustit VM a vybrat textovou instalaci: Install
 3. Locale: english-us
 4. Hostname: hgtrac, Domain: cendaweb.cz
 5. User: trac - uživatel, pod kterým běží trac i má uložený hg repositáře
 6. Partition disks:
  • Guided - use entire disk
  • one partition
 7. Software collections: Standard system utilities, Web server, SSH server
 8. Příhlásit se vzdáleně přes SSH
 9. SSH s klíčema
  1. Na stroji odkud se chci hlásit si vygeneruju klíče:
   ssh-keygen
   Windows: spustit puttygen.exe, vygenerovat klíč, uložit privátní klíč
  2. Veřejný klíč zkopíruju na stroj kam se chci hlásit:
   scp -P 22 id_dsa.pub user@remote:~/
   Windows: nic
  3. Na stroji kam se chci hlásit přidám zkopírovaný klíč do autorizovaných klíčů:
   cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys2
   Windows: vložit vše z políčka Public key for pasting... do authorized_keys2
  4. Smažu id_dsa.pub:
   rm id_dsa.pub
  5. Případně pořeším práva:
   chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys2
 10. Zakázání SSH autorizace heslem
  V /etc/ssh/sshd_config musí být:
  • RSAAuthentication yes (defaultní hodnota)
  • PubkeyAuthentication yes (defaultní hodnota)
  • ChallengeResponseAuthentication no
  • PasswordAuthentication no
  • UsePAM no
  Pak aktualizovat ssh: sudo /etc/init.d/ssh reload


Konfigurace Apache
 1. Nastavit správné ServerName v /etc/apache2/httpd.conf:
  ServerName moje.domena.cz
  Nenastavení správné domény vede později k obskurní chybě:
  svn: OPTIONS of 'https://svn.example.com/repos':
  SSL negotiation failed: SSL error code -1/1/336032856
 2. Povolit SSL:
  a2enmod ssl
 3. Povolit port 443 přidáním řádku do /etc/apache2/ports.conf:
  Listen 443
 4. Vygenerovat SSL certifikát (hostname svntrac):
 5. mkdir /etc/apache2/ssl
  make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
 6. Vytvořit virtuálního hosta:
  • cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac
  • Upravit konfiguraci: vim /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac přidáním chybějících řádků:
   NameVirtualHost *:443
   <virtualhost *:443="">
       ServerAdmin mail@mail.cz
       ErrorLog /var/log/apache2/error.log
       LogLevel warn
       CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
       SSLEngine on
       SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
       SSLProtocol all -SSLv2
       SSLCipherSuite HIGH
   </virtualhost>
   
 7. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  • Varování o jménu serveru jde zrušit přidáním ServerName svntrac do /etc/apache2/apache2.conf
  • Virtuální host už je povolený - pokud ne, povolit ho: a2ensite svntrac
 8. Vyzkoušet https://localhost/. Bude si stěžovat na neplatný certifikát, protože jsme si ho sami vytvořili. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  It works!
Konfgurace Hg
 1. Nainstalovat Mercurial:
  1. Use www.backports.org to install the newest mercurial
  2. apt-get -t squeeze-backports install mercurial -V
 2. Nainstalovat Trac (příště na všechno použít easy-install):
  1. apt-get install -V python-setuptools
  2. apt-get install -V python-genshi
  3. apt-get install -V python-babel
  4. apt-get install -V python-pygments
  5. apt-get install -V python-docutils
  6. apt-get install subversion
  7. easy_install -U Trac==dev
  8. svn co http://svn.edgewall.com/repos/trac/plugins/0.13/mercurial-plugin
   1. cd mercurial-plugin
   2. python setup.py bdist_egg
   3. python setup.py install
 3. Hg repositáře vytvořit uživatelem trac v jeho home adresáři. Vzdáleně se k nim přistupuje i z Windows přes ssh
  1. Grab putty.exe and plink.exe from PuTTY website.
  2. Connect to remote ssh host over ssh using PuTTY once and have PuTTY save its key as a known host.
    Or run "C:\path to\plink.exe" -ssh -i "C:\your path to\private.key" user@server.com to add it.
  3. Add the following to the [ui] section of your ~/Mercurial.ini file
    ssh="C:\path to\plink.exe" -ssh -i "C:\your path to\private.key"
  4. Profit:
    hg clone ssh://user@server.com:/hg/repository (repository must exist)
  
 4. Configure Trac
  1. trac-admin trac/local initenv
  2. trac-admin /home/trac/trac/local/ deploy /home/trac/deploy
  3. mv deploy/* trac/
  4. Změnit vlastníka adresáře /home/trac/trac: chown www-data:www-data -R /home/trac/trac
  5. Vytvořit administrátora: trac-admin /home/trac/trac/local permission add jmeno TRAC_ADMIN
  6. Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/trac/local/conf/trac.ini
  7. apt-get install libapache2-mod-wsgi
  8. Přidat do konfigurace Apache: vim /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac
   WSGIScriptAlias /trac /home/trac/trac/cgi-bin/trac.wsgi
   
   <Directory /home/trac/trac/cgi-bin>
     WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
     Order deny,allow
     Allow from all
   </Directory>
   
  9. Vytvořit soubor s hesly na basic authentification pro Apache:
   htpasswd -c /etc/apache2/trac.passwd cenovsky
   Další uživatelé už bez -c:
   htpasswd /etc/apache2/trac.passwd honza
  10. Upravit /etc/apache2/sites-enabled/hgtrac:
   RedirectMatch ^/$ /trac/
   <location /trac>
     AuthType Basic
     AuthName "Trac"
     AuthUserFile /etc/apache2/trac.passwd
     Require valid-user
     SSLRequireSSL
   </location>
   
  11. Přesměrovat vše z portu 80 na 443 (/etc/apache2/sites-enabled/default):
   Redirect permanent / https://vase.stranky.cz/
   
 5. Konverze svn -> hg na Windows:
  1. hg clone svn+https://trac.bakalari.cz/svnprivate C:\src\svnprivate
   
  2. Create c:\src\svnprivate\rename.py:
   import sys
   for path in sys.stdin:
     old = path[:-1] # strip newline
     new = old.decode("utf-8").encode("cp1250")
     print 'rename "%s" "%s"' % (old, new)
   
  3. V c:\src\svnprivate\ spustit:
   hg manifest --all | C:\Python27\python.exe rename.py > rename.txt
   
  4. hg convert --filemap C:\src\svnprivate\rename.txt svnprivate svnprivate2
   
 6. Zprovoznění Hg v Tracu

Trac plugins
Pluginy jsou popsány v samostatném článku.
Ostatní
 • Přidat do cronu aktualizaci času pomocí ntpdate pool.ntp.org

čtvrtek 11. února 2010

Trac plugins

Po instalaci pluginu se obvykle musí restartovat Apache.
 1. TracWiki WYSIWYG Editor Plugin
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/tracwysiwygplugin/0.11
  • tracwysiwyg.* = enabled
 2. Add a "Clone" button to tickets
  •  Instalovat přes Admin rozhraní
  • ve skriptu změněno TICKET_ADMIN na TICKET_CREATE. ticket_clone.* = enabled
 3. Autocomplete user fields (assigned to and CC) on tickets
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/autocompleteusersplugin/0.11
  • autocompleteusers.* = enabled
 4. A Tagging System for Trac
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/tagsplugin/tags/0.6
  • tractags.* = enabled
  • Spustit: trac-admin projekty upgrade
  • Přidat práva TAGS_VIEW, TAGS_MODIFY autentifikovaným uživatelům.
 5. Add support for ticket dependencies to Trac
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/masterticketsplugin/0.11
  • apt-get install graphviz
  • Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/projekty/conf/trac.ini
   [components]
   mastertickets.* = enabled
   [ticket-custom]
   blocking = text
   blocking.label = Blocking
   blockedby = text
   blockedby.label = Blocked By
   [mastertickets]
   dot_path=/usr/bin/dot
  • trac-admin /home/trac/projekty/ upgrade
 6. email2trac utilities
  • apt-get install trac-email2trac fetchmail
  • fetchmail se spouští jako démon pod uživatelem fetchmail, proto musíme tohoto uživatele přidat do skupiny www-data a upravit práva v /home/trac tak, aby uživatel fetchmail mohl vytvořit nový ticket: adduser fetchmail www-data chmod g+w -R /home/trac/
  • upravit /etc/default/fetchmail:
   START_DAEMON=yes
  • vytvořit /etc/fetchmailrc:
   poll mail.domena.cz with proto POP3
   user 'trac@domena.cz' with password 'xxx' is 'trac' here
   mda "/usr/bin/email2trac"
  • fetchmail je náchylný na správný práva: chmod 710 /etc/fetchmailrc
  • upravit konfiguraci /etc/email2trac.conf podle potřeby - například:
   project: /home/trac/projekty
   ticket_update: 1
   ...
   default_type: task
  • spustit fetchmail: /etc/init.d/fetchmail start
 7. Hierarchical navigation menus
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/menusplugin
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TracMenusPlugin plugin přes WebAdmin
  • Nakonfigurovat menu
  • Upravit CSS (/usr/lib/python2.5/site-packages/TracMenusPlugin-0.1-py2.5.egg/tracmenus/htdocs/css/tracmenus.css)
 8. Never receive emails for tickets your change
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/nevernotifyupdaterplugin/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit nevernotifyupdaterplugin plugin přes WebAdmin
 9. Table of Contents Macro
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/tocmacro/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TracTocMacro plugin přes WebAdmin
 10. BackLinksMenu
  • cd trac/plugins
  • wget http://trac-hacks.org/svn/backlinksmenumacro/0.11/BackLinksMenu.py
  • Aplikovat patch pro BackLinksMenu.py
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit BackLinksMenuMacro plugin přes WebAdmin
 11. TicketBackLinksMacro
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/ticketbacklinksmacro/0.11
  • Aplikovat patch pro /usr/lib/python2.5/site-packages/TicketBackLinksDescription-0.1-py2.5.egg/TicketBackLinksDescription/macro.py (odstranit mezeru za číslem ticketu v query)
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TicketBackLinks* plugin přes WebAdmin
 12. Display user login stats
  • cd trac/plugins
  • wget http://trac-hacks.org/svn/userstatsmacro/0.11/UserStats.py
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit UserStats Rev plugin přes WebAdmin
 13. Automatically add a Last Modified line at the end of each wiki page
  • Edit trac/templates-site.html and add:
   <div py:match="div[@id='content' and @class='wiki']" py:attrs="select('@*')">
    ${select('*')}
    <div class="lastmodified">Last modified by ${format_author(page.author)}, ${format_datetime(page.time)} (${dateinfo(page.time)} ago)</div>
   </div>
   
  • Restart Tracu (tj. Apache)
 14. List change log from repository
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/changelogmacro/branches/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit ChangeLogMacro 0.2-r7923 plugin přes WebAdmin
 15. Doxygen plugin
  • easy_install http://trac-hacks.org/svn/doxygenplugin/0.11
  • Restart Tracu (tj. Apache)
  • Povolit TracDoxygen 0.11.0.2 plugin přes WebAdmin
  • Přidat uživatelům právo DOXYGEN_VIEW (ve WebAdminu)
  • Přidat (upravit) sekci [doxygen] v traci.ini:
   [doxygen]
   path = /var/cache/doxygen/myproject
   html_output = html
   
 16. Ticket list in a box on the wiki page - netestováno
 17. Integration of the Buildbot continuous integration server into trac - netestováno

pátek 4. prosince 2009

Ubuntu 9.10 na HP Compaq nc6220

Rychlost TrackPointu
Do Startup Applications přidat:
xinput set-ptr-feedback "PS/2 Generic Mouse" 1 9 1

SSH s klíčema
 1. Na stroji odkud se chci hlásit si vygeneruju klíče:
  ssh-keygen
  Windows: spustit puttygen.exe, vygenerovat klíč, uložit privátní klíč
 2. Veřejný klíč zkopíruju na stroj kam se chci hlásit:
  scp -P 22 id_dsa.pub user@remote:~/
 3. Na stroji kam se chci hlásit přidám zkopírovaný klíč do autorizovaných klíčů:
  cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys2
  Windows: vložit vše z políčka Public key for pasting... do authorized_keys2
 4. Smažu id_dsa.pub:
  rm id_dsa.pub
 5. Případně pořeším práva:
  chmod 700 .ssh/
  chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys2
SSH Port forwarding
 • ssh -L 1234:localhost:23 username@host
  lokální port 1234 bude přeposílán na host:23
 • ssh -R 1234:localhost:23 username@host
  host:1234 bude přeposílán na lokální port 23
  • SSH on host must have GatewayPorts yes in /etc/ssh/sshd_config
Zakázání SSH autorizace heslem
V /etc/ssh/sshd_config musí být:
 • RSAAuthentication yes (defaultní hodnota)
 • PubkeyAuthentication yes (defaultní hodnota)
 • ChallengeResponseAuthentication no
 • PasswordAuthentication no
 • UsePAM no
Pak aktualizovat ssh: sudo /etc/init.d/ssh reload

Zamykání obrazovky při hibernaci
Spustit gconf-editor a zkontrolovat:
 • /apps/gnome-screensaver/user_swith_enabled - vypnutý
 • /apps/gnome-power-management/lock/hibernate - vypnutý
Rozlišení ve VirtualBoxu
Tenhle příkaz nastaví maximální rozlišení pro všechny virtuální počítače:
VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution 1280,1024

Win32 kodeky
Nainstalovat SMPlayer, stáhnout kodeky, rozbalit je do /usr/lib/codecs/

Problémy se síťovou kartou u ACER 5635Z
Karta se náhodně odpojuje - viz ubuntu forums. Vyřešeno pomocí
sudo apt-get install linux-backports-modules-karmic

pátek 2. října 2009

SVN a Trac hooks

SVN a Trac hooks slouží k provázání SVN a Trac. Commit do SVN se nepovolí pokud není v komentáři odkazovaný nějaký ticket. Během commitu se v souborech nahradí proměnné odkazující na aktuální verzi, datum a čas commitu a člověka, který soubor commitoval. Po commitu se automaticky připojí komentář ke všem odkazovaným ticketům a případně se tickety zavřou.

Instalace

Trac
 • Nakopírovat skripty trac-pre-commit-hook a trac-post-commit-hook do /home/trac/projekty/conf (pozor na stažení správně verze skriptů podle verze nainstalovaného Trac)
 • Nastavit práva pro spuštění: chmod u+x /home/trac/projekty/conf/trac-pre-commit-hook /home/trac/projekty/conf/trac-post-commit-hook

SVN
 • mv /home/svn/projekty/hooks/pre-commit.tmpl /home/svn/projekty/hooks/pre-commit
 • Upravit /home/svn/projekty/hooks/pre-commit na
  REPOS="$1"
  TXN="$2"
  TRAC_ENV="/home/trac/projekty/"
  LOG=`/usr/bin/svnlook log -t "$TXN" "$REPOS"`
  /home/trac/projekty/conf/trac-pre-commit-hook "$TRAC_ENV" "$LOG" || exit 1
  
  # Exit on all errors.
  set -e
  
  # All checks passed, so allow the commit.
  exit 0
 • Nastavit práva pro spuštění: chmod u+x /home/svn/projekty/hooks/pre-commit
 • mv /home/svn/projekty/hooks/post-commit.tmpl /home/svn/projekty/hooks/post-commit
 • Upravit /home/svn/projekty/hooks/post-commit na
  REPOS="$1"
  REV="$2"
  TRAC_ENV="/home/trac/projekty/"
  
  /home/trac/projekty/conf/trac-post-commit-hook -p "$TRAC_ENV" -r "$REV"
  
 • Nastavit práva pro spuštění: chmod u+x /home/svn/projekty/hooks/post-commit
 • Ve skriptech doplnit lokalizavi klíčových slov: vizrefoprava
Nahrazování proměnných

Nastavení se musí udělat na klientu v souboru <uživatelský adresář>\Application Data\Subversion\config pomocí auto-props. A když už se edituje, tak doporučuju nastavit global-ignore. Moje nastavení:
[miscellany]
global-ignores = *.~* *.bak *.dcu *.DCU *.old *.pyc tags *.swp
enable-auto-props = yes

[auto-props]
*.txt = svn:eol-style=native
*.py = svn:eol-style=native;svn:keywords="Date Author Revision Id"
*.pas = svn:eol-style=native;svn:keywords="Date Author Revision Id"
*.png = svn:mime-type=image/png
*.jpg = svn:mime-type=image/jpeg
V souborech *.pas a *.py se budou při commitu nahrazovat aktuálním stavem tyto řetězce:
 • $Rev$
 • $Author$ 
 • $Date$
 • $Id$

Zálohování a obnova SVN a Trac

Debian se SVN a Trac běží ve VirtualBoxu, který je hostovaný ve Windows 7 - viz předchozí blog. Zálohovat se tedy bude do sdíleného adresáře z Windows 7.

Nastavení Windows 7
 • vytvořit adresář na zálohy: c:\backup
 • vytvořit uživatele Backup s heslem
 • nasdílet c:\backup tak, že jen uživatel Backup do něj má právo zápisu a ostatní nic
Nastavení Debianu
 • apt-get install winbind smbclient smbfs bzip2
 • nastavit Workgroup, nepoužívat WINS z DHCP
 • v /etc/nsswitch.conf upravit řádku s host na:
  hosts:   files wins dns
 • otestovat sdílení: smbclient -L server -U Backup
  po zadání hesla vypíše seznam sdílených adresářů
  svntrac:~# smbclient -L server -U Backup
  Enter Backup's password:
  Domain=[SERVER] OS=[Windows 7 Professional 7600] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
  
      Sharename    Type   Comment
      ---------    ----   -------
      ADMIN$     Disk   Remote Admin
      Backup     Disk
      C$       Disk   Default share
      IPC$      IPC    Remote IPC
  Domain=[SERVER] OS=[Windows 7 Professional 7600] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
  
      Server        Comment
      ---------      -------
  
      Workgroup      Master
      ---------      -------
  
 • vytvořit mount-adresář : mkdir /mnt/backup
 • namountovat ručně: mount -o user=backup -t smbfs //server/backup /mnt/backup
 • pokud funguje, tak nastavit automatické mountování upravením /etc/fstab:
  //server/backup /mnt/backup     smbfs   user=backup,password=backup,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
 • restart a zkusit, že to funguje
 • pokud je heslo příliš dlouhé (víc jak 16 znaků) anebo vadí, že je v /etc/fstab viditelné, tak se musí vytvořit soubor s hesly:
  vim /root/.smbcredentials
  username=backup
  password=backuppassword
  chmod 700 /root/.smbcredentials
  //server/backup /mnt/backup     smbfs   credentials=/root/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

Zálohování

Trac
 • mkdir /mnt/backup/trac
 • Vytvořit skript trac-backup.sh
  #!/bin/sh
  projekt="bakalari"
  tmpdir="/tmp/trac"
  rm -rf $tmpdir
  mkdir $tmpdir
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt"."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  trac-admin /home/trac/$projekt hotcopy $tmpdir"/"$projekt
  tar -jcf $backupfile -C $tmpdir $projekt 
  cp $backupfile /mnt/backup/trac
 • chmod u+x trac-backup.sh
 • Spustit: ./trac-backup.sh
  V /mnt/backup/trac by se měl vytvořit soubor projekty.YYYYmmddHHMM.tgz, který obsahuje zálohu Tracu. Je komprimovaný pomocí bzip2.
 • Nastavit denní zálohování: do crontab -e přidat
  35 3 * * * /root/trac-bakalari-backup.sh
SVN
Zálohuje se jak hotcopy, tak dump. Hotcopy není jednoduše přenositelný na jiný systém, ale zálohuje i pre/post commit skripty.
 • mkdir /mnt/backup/svn
 • Vytvořit skript svn-backup.sh:
  #!/bin/sh
  projekt="bakalari"
  tmpdir="/tmp/svn"
  rm -rf $tmpdir
  mkdir $tmpdir
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt".dump."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  svnadmin dump /home/svn/$projekt | bzip2 -c > $backupfile
  cp $backupfile /mnt/backup/svn
  
  backupfile=$tmpdir"/"$projekt"."`eval date +%Y%m%d%H%M`".tgz"
  svnadmin hotcopy /home/svn/$projekt $tmpdir"/"$projekt
  tar -jcf $backupfile -C $tmpdir $projekt 
  cp $backupfile /mnt/backup/svn
 • chmod u+x trac-backup.sh
 • Spustit: ./svn-backup.sh
  /mnt/backup/svn by se měly vytvořit soubor projekty.dump.YYYYmmddHHMM.tgz, a projekty.YYYYmmddHHMM.tgz které obsahují dump a hotcopy zálohu SVN. Jsou komprimovaný pomocí bzip2.
 • Nastavit denní zálohování: do crontab -e přidat
  35 3 * * * /root/svn-bakalari-backup.sh
Poznámka: Nakonec zálohuju jen hotcopy - přenos na jinej systém nehrozí, protože SVN běží ve virtuálním počítači. A případný dump se dá jednoduše udělat.

Obnova

Trac
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální verzi: rm -rf /home/trac/projekty
 • Nahrát zálohu: tar -xvkjf zaloha.tgz -C /home/svn/
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
Obnova SVN - z hotcopy
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální repozitář: rm -rf /home/svn/projekty
 • Nahrát zálohu: tar -xvkjf zaloha.tgz -C /home/svn/
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/trac/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
 • Klienti musí znovu provést checkout pokud jsou na vyšší verzi než byla záloha.
Obnova SVN - z dump
 • Zastavit Apache: /etc/init.d/apache2 stop
 • Smazat aktuální repozitář: rm -rf /home/svn/projekty
 • Vytvořit ho znovu: svnadmin create /home/svn/projekty
 • Upravit práva:
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 • Nahrát zálohu: bunzip2 -kc zaloha.dump.tgz | svnadmin load /home/svn/projekty
 • Spustit Apache: /etc/init.d/apache2 start
 • Klienti musí znovu provést checkout pokud jsou na vyšší verzi než byla záloha.

čtvrtek 1. října 2009

Instalace Debianu do VirtualBoxu pro SVN a Trac

Prostředí se bude používat jako server pro SVN a Trac.

Vytvoření virtuálního počítače a instalace Debianu
 1. Vytvořit standardní Virtual Machine (VM) pro Debian:
  • Jméno: SVNTrac
  • OS: Linux, Version: Debian
  • RAM: 256 MB
  • HDD: 500 GB data
  • CD-ROM: ISO image debian-503-i386-businesscard.iso (Official businesscard images for the "stable" release - i386 verze)
 2. Spustit VM a vybrat textovou instalaci: Install
 3. Hostname: svntrac, Domain: <nic>
 4. Partition disks:
  • Guided - use entire disk
  • Separate /home partition
 5. User: trac
 6. Software collections: Standard system
 7. Přihlásit se lokálně jako root:
  • Do /etc/apt/sources.list přidat:
   deb http//:ftp.cz.debian.org/debian unstable main
  • Vytvořit /etc/apt/apt.conf a vložit do něj (viz Jak udržovat smíšený systém):
   APT::Default-Release stable
  • Spustit:
   apt-get update
   apt-get upgrade
  • Instalace balíčků ze stabilního repositáře:
   apt-get install ssl-cert openssh-server libapache2-mod-python libapache2-mod-python-doc
  • Instalace balíčků ze nestabilního repositáře (chceme poslední dostupnou verzi):
   apt-get install -t unstable subversion subversion-tools trac python-setuptools libapache2-svn
  • Odhlásit se lokálně a příhlásit se vzdáleně přes SSH
Konfigurace Apache
 1. Nastavit správné ServerName v /etc/apache2/httpd.conf:
  ServerName moje.domena.cz
  Nenastavení správné domény vede později k obskurní chybě:
  svn: OPTIONS of 'https://svn.example.com/repos':
  SSL negotiation failed: SSL error code -1/1/336032856
 2. Povolit SSL:
  a2enmod ssl
 3. Povolit port 443 přidáním řádku do /etc/apache2/ports.conf:
  Listen 443
 4. Vygenerovat SSL certifikát (hostname svntrac):
 5. mkdir /etc/apache2/ssl
  make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
 6. Vytvořit virtuálního hosta:
  • cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
  • Upravit konfiguraci: vim /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
   NameVirtualHost *:443
   <virtualhost *:443="">
       ServerAdmin mail@mail.cz
       ErrorLog /var/log/apache2/error.log
       LogLevel warn
       CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
       SSLEngine on
       SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
       SSLProtocol all -SSLv2
       SSLCipherSuite HIGH
   </virtualhost>
   
 7. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  • Varování o jménu serveru jde zrušit přidáním ServerName svntrac do /etc/apache2/apache2.conf
  • Virtuální host už je povolený - pokud ne, povolit ho: a2ensite svntrac
 8. Vyzkoušet https://localhost/. Bude si stěžovat na neplatný certifikát, protože jsme si ho sami vytvořili. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  It works!
Konfgurace SVN
 1. Vytvořit adresář pro svn data: mkdir /home/svn
 2. Vytvořit repozitář pro projekty: svnadmin create /home/svn/projekty
 3. Upravit práva: 
  • chown -R www-data.www-data /home/svn/projekty
  • chmod -R g+ws /home/svn/projekty
 4. Vytvořit soubor s hesly na basic authentification pro Apache:
  • htpasswd -c -m /etc/apache2/dav_svn.passwd cenovsky
  • Další uživatelé už bez -c: htpasswd -m /etc/apache2/dav_svn.passwd honza
 5. Povolit WebDAV v Apachi: vim /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
  <Location /svn>
    DAV svn
    SVNParentPath /home/svn
    AuthType Basic
    AuthName "Subversion Repository"
    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
    SSLRequireSSL
    Require valid-user
  </Location>
  
  V konfiguračním souboru je předdefinovaná varianta, kdy anonymní uživatelé mohou repozitář číst. Já to nechci, takže jsem <LimitExcept> zrušil a přidal SSLRequireSSL.
 6. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
  Vyzkoušet: https://localhost/svn/projekty. Na stránce by mělo být zobrazeno:
  projekty - Revision 0:/
 7. Naimportovat SVN repozitář (pokud už existoval): svnadmin load /home/svn/projekty <projekty.dump
Konfigurace Trac
 1. Trac je nainstalovaný v /usr/share/pyshared/trac
 2. Měl by být k dispozici adresář /home/trac. Pokud ne, tak vytvořit.
 3. Vytvořit prostředí pro projekty:
  • cd /home/trac
  • trac-admin projekty initenv
 4. Změnit vlastníka adresáře /home/trac: chown www-data:www-data -R /home/trac
 5. Vytvořit administrátora: trac-admin projekty permission add jmeno TRAC_ADMIN
 6. Upravit konfiguraci Trac: vim /home/trac/projekty/conf/trac.ini
 7. Přidat do konfigurace Apache: vim /etc/apache2/sites-enabled/svntrac
  <location /trac>
    SetHandler mod_python
    PythonInterpreter main_interpreter
    PythonHandler trac.web.modpython_frontend
    PythonOption TracEnvParentDir /home/trac
    PythonOption TracUriRoot /trac
    AuthType Basic
    AuthName "Projekty"
    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
    Require valid-user
    SSLRequireSSL
  <location>
  
 8. Restartovat Apache: /etc/init.d/apache2 restart
 9. Vyzkoušet https://localhost/trac/projekty - měla by se zobrazit hlavní stránka Tracu s přihlášeným uživatelem (na základě Basic autentikace).
Trac plugins

Pluginy jsou popsány v samostatném článku.

Ostatní

 • Přidat do cronu aktualizaci času pomocí ntpdate pool.ntp.org
 • Zakázat ssh pro roota: vim /etc/ssh/sshd_config
  PermitRootLogin no
  /etc/init.d/ssh restart
 • Zakázání uživatele: passwd trac -l
 • český formát datumu
  • dpkg-reconfigure locales - přidat cs_CZ.UTF-8 UTF-8
  • přidat do /etc/apache2/sites-enabled/svntrac, sekce <location /trac>
  • PythonOption TracLocale "cs_CZ.utf-8"